ขั้นตอนการขอประวัติการรักษา

ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย

  • ติดต่อด้วยตนเอง เจ้าหน้าที่แผนกต้อนรับ ชั้น 1  อาคาร C โดยเตรียมสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นต์รับรอง และเขียนใบคำร้อง โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อแจ้งรับเอกสาร 3-5 วันทำการ 

 *กรณีขอประวัติแทนผู้ป่วย ผู้ขอต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอมาด้วย*

  • ติดต่อขอประวัติทาง E-mail สามารถส่ง E-mail ได้ที่ sshcs@samitivej.co.th

ข้อมูลสำหรับตัวแทน (ขอประวัติเพื่อทำประกัน)

  • ตัวแทนประกันชีวิต ติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกต้อนรับ ชั้น 1  อาคาร C โดยเตรียมสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นต์รับรอง และหนังสือมอบอำนาจของทางบริษัท และเขียนใบคำร้อง พร้อมชำระค่าบริการ 200 บาท 

 *กรณีเด็ก ต้องเตรียมสำเนาสูติบัตรและสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครองพร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา*

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกต้อนรับ (ส่วนงานขอประวัติการรักษา)

  • หมายเลข 038-320300 ต่อ 4130,4131