Home > รายละเอียดข่าวสาร

รายละเอียดข่าวสาร

การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 3 ปี 2561

18 ตุลาคม 2561

#สมิติเวชศรีราชา ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2561

3rd Samitivej Sriracha Medical Symposium 2018

‘CQI & BEST PRACTICE IN HEALTHCARE 4.0’

29-30 November 2018

 

ลงทะเบียนร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ 0 3832 0300 หรือ 0 3303 0100 ต่อ 5002 – 3 และ 5006 – 5010

หรือคลิกที่ https://drive.google.com/open?id=1NEWHF8ue_DzcFqinnXZ3tIXD8ihbE0NClcUC537jCRw

ศูนย์ข้อมูลเพิ่มเติม

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 038-320-300