หน้าแรก > รายละเอียดโปรโมชั่น

รายละเอียดโปรโมชั่น

แพคเกจคลอด

26 มีนาคม 2563

แพคเกจราคาคลอดบุตร โดยศูนย์สุขภาพสตรี สมิติเวช ศรีราชา

แพคเกจ นอน รพ. (วัน)

ราคา (บาท)

เวลา 06:01-20:00 น.

ราคา (บาท)

เวลา 20:01-06:00 น.

 • คลอดธรรมชาติ
2 60,900 62,900
 • ผ่าตัดคลอด
3 66,900 70,900
 • ผ่าตัดคลอด + ทำหมัน
3 69,900 73,900
 • คลอดธรรมชาติ + ทำหมัน (ระงับความรู้สึกโดยฉีดยาชาเข้าไขสันหลัง)
3 80,900 82,900
 • ระงับอาการปวด
  12,500  

 เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • กรณีรอคลอดที่ห้องคลอด มากกว่า 6 ชั่วโมง คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 7,000 บาท
 • กรณีคลอดธรรมชาติไม่สำเร็จ เปลี่ยนเป็นผ่าตัดคลอด คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 7,000 บาท (≥ 3 ชั่วโมงใน LR) เริ่มนับตอนติดเครื่อง Monitor
 • กรณีคลอดทารกแฝด มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 15,000 บาท (เฉพาะค่าใช้จ่ายบุตร) ค่าใช้จ่ายมารดาตามแพคเกจ + ส่วนเกิน (ถ้ามี)
 • กรณีคลอดรอเวลาตามฤกษ์ ในช่วงเวลา 20:00-06:00 น. คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 20,000 บาท
 • กรณีคลอดธรรมชาติ และทำหมันแบบดมยา คิดค่าใช้จ่ายวางยาสลบเพิ่ม 5,000 บาท
 • เนื้องอกในมดลูก หรือ ซีสต์ที่รังไข่ (Myoma or Ocarian Cyst) ให้ใช้แพคเกจตามปกติ และคิดต่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้น
 • ในรายที่มีความเสี่ยงสูง เช่น รกเกาะต่ำ แฝด หรือน้ำหนักตัวมาก หรืออื่นๆ เช่น ผ่าตัดฉุกเฉินที่แพทย์พิจารณาว่าจำเป็นต้องมีแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัดคนที่ 2 คืดค่าใช้จ่ายเพิ่มจากแพคเกจเดิมอีก 4,000 บาท
 • กรณีแพทย์มีความประสงค์ให้การรักษาเพิ่มเติมจากกรณีปกติ ให้แจ้งผู้ป่วย หรือญาติที่รับผิดชอบทราบก่อนทุกกรณี
 • กรณีมารดา GBS screening positive ต้องได้รับ Antibiotics ก่อนคลอดอย่างน้อย 4 ชั่วโมง และลูกที่คลอดจำเป็นต้องตรวจ CBC, CRP, H/C เพิ่ม และให้ Antibiotics โดยราคาจะคิดตามจริง

คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากแพคเกจตามกรณีดังต่อไปนี้

 • ภาวะรกเกาะต่ำ จองเลือด 2 ยูนิต (จากปกติ 1 ยูนิต) หรือมีการให้เลือด
 • โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ธัยรอยด์ ครรภ์เป็นพิษ หรืออาการชักจากครรภ์เป็นพิษ การตั้งครรภ์แฝด โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV positive) โรคภูมิแพ้ตนเอง (SLE)
 • ภาวะน้ำหนักเกิน ขณะคลอดน้ำหนักมากกว่า 90 กิโลกรัม หรือ BMI > 35 หรืออายุมากกว่า 40 ปี
 • การคลอดก่อนกำหนด
 • ภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนด รกเกาะต่ำ
 • ภาวะไม่ปกติอื่นๆ ที่จำเป็นต้องให้การรักษาเพิ่มเติม

กรณีไม่สามารถใช้แพคเกจราคาคลอดบุตรได้

 • ไม่เคยฝากครรภ์ที่ สมิติเวช ศรีราชา หรือฝากครรภ์น้อยกว่าสองครั้งที่โรงพยาบาล สมิติเวช ศรีราชา
 • สำหรับกรณีฉุกเฉิน (ไม่มีโรคประจำตัว) ไม่ได้เตรียมการผ่าตัดล่วงหน้า แต่อยู่ในระยะเวลาใกล้คลอด ให้ใช้แพคเกจได้ตามข้อกำหนด แต่ผู้ป่วยต้องฝากครรภ์กับแพทย์ที่ขึ้นทะเบียนกับโรงพยาบาล สมิติเวช ศรีราชา เท่านั้น

สอบถามเพิ่มอติมที่ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาล สมิติเวช ศรีราชา โทร 038 320 300 ต่อ 1298-9

ศูนย์ข้อมูลเพิ่มเติม

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 038-320-300