ศูนย์และคลินิก

ศูนย์ คลินิกผู้ใหญ่ และ เด็ก โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

ศูนย์สุขภาพสตรี

 ชั้น 2 ตึก C
 ทุกวัน 08:00 - 20:00 น.
 66 (0) 3832-0300 Ext. 4200-1
 infossh@samitivej.co.th

ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

เป็นหน่วยงานที่ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยสูตินรีเวช ตั้งแต่อายุ 9 ปีขึ้นไป อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพด้วยความถูกต้อง ปลอดภัย รวดเร็ว ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับทราบข้อมูล มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในแผนรักษาของแพทย์และสามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง โดยทีมงานที่มีความรู้ความสามารถ มุ่งเน้นความพึงพอใจและสิทธิภาพของผู้ป่วยเป็นสำคัญ

ให้บริการดูแลสุขภาพสตรีในด้านต่างๆ ดังนี้

1.สูติกรรม ได้แก่ การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน การฝากครรภ์ทั้งหญิงตั้งครรภ์ปกติและหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงสูง การดูแลสุขภาพหลังคลอด การ              วางแผนครอบครัว

2.นรีเวช ได้แก่ การรักษาโดยการผ่าตัดทางนรีเวชด้วยกล้องการรักษาภาวะมีบุตรยาก วัยทอง โรคมะเร็งทางนรีเวช ภาวะปัสสาวะเล็ดขณะไอหรือจามและโรคทางนรีเวชอื่นๆ

3.ให้บริการด้านคำปรึกษาแนะนำในเรื่องการดูแลสุขภาพสตรีทั้งด้านสูตินรีเวช

4.เปิดบริการตั้งแต่เวลา 07.00 – 20.00 น. ทุกวันและบริการ 24 ชั่วโมงกรณีฉุกเฉิน

5.คลินิกนมแม่ รับปรึกษาปัญหานมแม่ เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 -16.00 น.