ศูนย์และคลินิก

ศูนย์ คลินิกผู้ใหญ่ และ เด็ก โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

 ชั้น 4 ตึก A
 วันจันทร์ และวันอังคาร เวลา 09.00 - 17.00 น.
 66 (0) 3832-0300 Ext. 1421-2
 sshopdskin@samitivej.co.th

เวชศาสตร์ชะลอวัย ศาสตร์แนวใหม่ในการดูแลสุขภาพ

           Anti-Aging Medicine (เวชศาสตร์ชะลอวัย) เป็นวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่มีวัตถุประสงค์ในการสืบหาโรคในระยะต้น  การป้องกันโรค , การรักษาโรค และการย้อนคืนการทำงานของร่างกายที่เกิดจากความชรา โดยใช้องค์ความรู้ที่มีพื้นฐานจากหลักฐานงานวิจัยที่น่าเชื่อถือในปัจจุบันในการประเมินผู้ป่วย

          Functional Medicine (ภวเวชศาสตร์) เป็นการแพทย์ที่ อยู่บนพื้นฐานของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พื้นฐานทางการแพทย์ ในการรักษา และ ส่งเสริมให้เกิดภาวะสุขภาพที่สมบูรณ์ โดยให้ความสำคัญกับความเฉพาะของชีวเคมีของผู้ป่วยแต่ละบุคคลเพื่อทำนาย และ ออกแบบแนวทางการรักษาที่จำเพาะกับผู้ป่วยแต่ละราย โดยมุ่งเน้นในการทำความเข้าใจกระบวนการพื้นฐานทางสรีรวิทยา สิ่งแวดล้อมที่เข้ามากระทบร่างกาย และ ลักษณะความเสี่ยงที่มาทางพันธุกรรม ซึ่งมีอิทธิพลต่อสุขภาพและการเกิดโรค เพื่อให้กระบวนการและวิธีการรักษาสามารถเข้าถึงสาเหตุที่เป็นรากของปัญหาที่แท้จริง ไม่ใช่แค่การบรรเทาอาการเท่านั้น

หลักสำคัญที่เป็นรากฐานของ Functional Medicine 7 อย่างได้แก่

- พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงงานวิจัยทางการแพทย์ใหม่ๆไปยังการรักษาทางคลินิก

- ชีวเคมีที่เฉพาะของแต่ละบุคคลซึ่งเป็นผลจากพันธุกรรม และ สิ่งแวดล้อมที่ต่างกัน

- การรักษาที่เน้นที่ตัวผู้ป่วยมากกว่าที่โรคของผู้ป่วย

- สมดุลที่แปรเปลี่ยนตลอดเวลาเนื่องจากเหตุปัจจัยภายในและภายนอกซึ่งมี ผลต่อการทำงานของร่างกายในภาพรวม

- ความเชื่อมโยงของกระบวนการทางสรีรวิทยาต่าง ๆ ของร่างกายซึ่งส่งผลถึงทุกองค์ประกอบของกระบวนการทำงาน

- การมองเรื่องสุขภาพเป็นชีวิตด้านบวก ไม่ใช่แค่ร่างกายที่ปราศจากโรค

- การสนับสนุนให้เกิดการคงไว้ซึ่งการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ที่มีอยู่

Anti-aging Medicine ทำอะไรได้บ้าง

1.การตรวจรหัสพันธุกรรม เพื่อทำนายโอกาสการเกิดโรคในอนาคต  เช่น โรคมะเร็ง เป็นต้น

2.การตรวจภาวะโภชนาการเพื่อประเมินประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์ เช่นตรวจดูระดับวิตามินแร่ธาตุ สารต้านอนุมูลอิสระ ระดับกรดอะมิโน ระดับกรดไขมันจำเป็น

3.การตรวจประสิทธิภาพการขจัดของเสียของตับ

4.การตรวจภาวะภูมิแพ้แอบแฝง

5.การตรวจความรุนแรงของการสะสมของโลหะหนักและสารพิษที่ก่อให้เกิดโรค

6.การตรวจระดับฮอร์โมนในร่างกาย

           นอกจากนี้ยังมีการตรวจอื่นๆอีกมากมายที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยจะนำมาวิเคราะห์และวางแผนการดูแลรักษา เพื่อปรับสมดุลตั้งแต่ภาวะโภชนาการด้วยการรับประทานวิตามินและแร่ธาตุเสริมที่มีความเหมาะสมเฉพาะบุคคล หรือการให้ฮอร์โมนทดแทนที่ขาด และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาสุขภาพที่แท้จริงและยั่งยืน