ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะไม่ควรละเลย ภัยที่มองไม่เห็นอาจบั่นทอนสุขภาพชีวิตของท่าน โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาขอเชิญทุกท่านมาตรวจสุขภาพหัวใจเพื่อชีวิตที่ห่างไกลความเสี่ยง

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือดสมิติเวชศรีราชาให้บริการตรวจภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะไม่สม่ำเสมอโดยอาจเต้นเร็ว เต้นช้า หรือเต้นเว้นจังหวะ 
การตรวจวินิจฉัยภาวะการเต้นหัวใจผิดจังหวะ
• การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ( EKG) 
• การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจต่อเนื่องแบบพกพา 24-48 ชั่วโมง (Holter monitoring) 
• การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจต่อเนื่องแบบพกพาชนิดฝังใต้ผิวหนัง (Implantable loop recorder)
• การตรวจวินิจฉัยการทำงานของระบบไฟฟ้าหัวใจด้วยสายสวน (Cardiac Electrophysiologic Study, EP Study) ซึ่งเป็นวิธีการตรวจโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะวิเคราะห์ หาความผิดปกติของการ นำสัญญาณไฟฟ้าหัวใจโดยใช้สายสวนพิเศษใส่ผ่านหลอดเลือดไปยังหัวใจห้องบน และล่างเพื่อหาจุดการนำสัญญาณไฟฟ้าที่ผิดปกติ
• EP study ร่วมกับ cardiac imaging หรือ 3-D Mapping ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการ นำข้อมูลเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าหัวใจที่ได้จาก EP Study มาเชื่อมโยงผ่านระบบคอมพิวเตอร์ แล้วสร้างเป็นภาพสามมิติ ทำให้สามารถบ่งชี้ตำแหน่งการนำสัญญานไฟฟ้าที่ผิดปกติได้อย่าง แม่นยำมากขึ้น 
การรักษาภาวะหัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะ 
• การให้ยาเพื่อควบคุมจังหวะการเต้นหัวใจ 
• การจี้ทางลัดวงจรไฟฟ้าด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูงผ่านสายสวนหัวใจ (Radiofrequency ablation) ซึ่งในปัจจุบันสามารถที่จะรักษาด้วยวิธีนี้ให้หายขาดได้ถึง ร้อยละ 90-95 ในผู้ป่วยที่มีทางลัด วงจรไฟฟ้าชนิดเดียวและไม่มีโรคอื่นๆร่วม
• การผ่าตัดฝังเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (Automatic Implantable Cardioverter Defibrillator; AICD) ในกรณีที่ผู้ป่วยมีหัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะขั้นรุนแรง ชนิดที่ทำให้หมดสติ หรือเสียชีวิตเฉียบพลันได้ เช่น Ventricular Tachycardia, Ventricular Fibrillation
การรักษาภาวะหัวใจเต้นช้าผิดปกติ 
• สามารถรักษาได้ด้วยการฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจ (Pacemaker) 
การรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว 
• ในกลุ่มผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวชนิดเรื้อรัง ที่ทำการรักษาด้วยยาเต็มที่แล้ว แต่ยังมีภาวะหัวใจ ล้มเหลวอยู่ นั้น ในปัจจุบันสามารถรักษาเพิ่ม เติมได้ได้โดยการฝังเครื่องกระตุ้น/กระตุก ไฟฟ้าหัวใจ ชนิดปรับการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจให้บีบตัวประสานงานกัน (cardiac resynchronization therapy; CRT)

Cr. พญ.อริศรา สุวรรณกูล

 

ศูนย์ข้อมูลเพิ่มเติม

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 038-320-300