ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดสำหรับทุกองค์กร การดูแลสุขภาพพนักงานให้มีความแข็งแรง สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข จึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามหาศาลสำหรับองค์กรที่ต้องการ การพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน การทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีสิ่งคุกคาม ฝุ่น ควัน ไอระเหยสารเคมี เสียงดัง และภาวะอันตรายอื่นๆ อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของพนักงานได้

      ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ เราจึงจัดให้มีบริการด้านอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ โดยทีมสหวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการดูแลสุขภาพของคนทำงานโดยเฉพาะ  รวมถึงการตรวจสุขภาพพนักงานด้วยวิธีการและเครื่องมือตรวจที่มีความพร้อมและมีมาตรฐาน เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความ พึงพอใจและเกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล

บริการตรวจสุขภาพและบริการงานทางด้านอาชีวอนามัย

 • การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
 • การตรวจประเมินความพร้อมในการทำงานเฉพาะด้าน เช่น การทำงานในที่อับอากาศ การทำงานที่แท่นขุดเจาะน้ำมัน การทำงานบนเรือเดินทะเล เป็นต้น
 • การทดสอบเชิงคุณภาพของความเหมาะสมและความกระชับของหน้ากาก (Qualitative Respiratory Fit Test)
 • บริการเดินสำรวจสถานประกอบการและประเมินความเสี่ยง
 • การตรวจสุขภาพประจำปีในโรงพยาบาลและการตรวจสุขภาพ ณ สถานประกอบการ
 • การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงของแต่ละสถานประกอบการ
 • บริการให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน
 • การตรวจประเมินความพร้อมก่อนกลับเข้าทำงาน
 • การประเมินสูญเสียสมรรถภาพ
 • บริการให้คำปรึกษาด้านอาชีวอนามัยแก่สถานประกอบการ
 • บริการบรรยายความรู้และจัดการอบรมทางด้านอาชีวอนามัย
 • บริการจัดโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
 • การตรวจสุขภาพก่อนไปศึกษาหรือทำงานต่างประเทศ
 • บริการให้วัคซีนป้องกันโรค

การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานทั่วไปและการทำงานเฉพาะด้าน

บริการการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ออกใบรับรองแพทย์ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 (หรือตามที่เรียกกันทั่วไปว่า ใบรับรองแพทย์ 5 โรค) หรือตรวจตามรายการที่สถานประกอบการกำหนดและการตรวจประเมินความพร้อมในการทำงานเฉพาะด้านตามข้อกำหนด เช่น การทำงานบนเรือเดินทะเล การทำงานในที่อับอากาศ  การทำงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมันโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ที่ผ่านหลักสูตร การอบรมและได้รับการรับรองจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ได้แก่ แพทย์ผู้ขึ้นทะเบียนกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ตรวจสุขภาพและออกในรับรองแพทย์คนประจำเรือ แพทย์ผู้ขึ้นทะเบียนกับปตท.สผ. (PTTEP) และ OGUK ( Oil & Gas UK) เพื่อตรวจสุขภาพผู้ทำงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมัน

การตรวจสุขภาพประจำปีในโรงพยาบาลและบริการตรวจสุขภาพ ณ สถานประกอบการ

ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ให้บริการตรวจสุขภาพ ทั้งการตรวจสุขภาพทั่วไป และตรวจทางด้านอาชีวอนามัยอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ ที่มีศักยภาพ ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน เที่ยงตรง ทำให้การตรวจสุขภาพทางอาชีวอนามัยเป็นเรื่องง่าย ผลการตรวจที่ได้มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ทั้งนี้ในกระบวนการตรวจ เราคำนึงถึงสิทธิของผู้รับบริการเป็นสำคัญ ผู้รับบริการจะรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจ ผลการตรวจ คำแนะนำในการดูแลตนเองเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับโรคที่เป็น แนวทางการรักษา และร่วมตัดสินใจใน    การส่งต่อไปยังแพทย์เฉพาะทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อพบความผิดปกติเกี่ยวกับสุขภาพ

 

การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี

 • การตรวจสุขภาพโดยแพทย์เฉพาะทางอาชีวเวชศาสตร์
 • ซักประวัติ, ตรวจสัญญาณชีพ
 • การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
 • การตรวจสมรรถภาพปอด
 • การตรวจสมรรถภาพการมองเห็นด้วยเครื่องตรวจสายตาอาชีวอนามัย ซึ่งสามารถตรวจคัดกรอง การมองด้วย 2 ตา ความคมชัดในการมองเห็นทั้งระยะไกลและระยะใกล้ การกะระยะชัดลึก (มองภาพ 3 มิติ) การจำแนกสี สมดุลกล้ามเนื้อตา และ ลานสายตา
 • การตรวจตาบอดสีโดยใช้แผ่นตรวจมาตรฐาน (Ishihara Color Test)
 • การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติงาน ได้แก่ ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ระดับน้ำตาลในเลือด ระดับไขมันในเลือด การทำงานของตับ การทำงานของไต ระดับกรดยูริกในเลือด การตรวจปัสสาวะ เป็นต้น
 • การตรวจเพื่อเฝ้าระวังการสัมผัสสารเคมีในร่างกายพนักงาน โดยการตรวจจากเลือดหรือปัสสาวะ ซึ่งจะสามารถตรวจได้ทั้งสารตัวทำละลาย สารระเหยอินทรีย์ หรือโลหะต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิต เช่น ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม สารหนู โทลูอีน เบนซีน  เป็นต้น
 • การตรวจเอกซเรย์ปอด การตรวจอัลตร้าซาวด์อวัยวะภายในช่องท้อง การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยการเอกซเรย์เต้านม อัลตร้าซาวด์เต้านม และ การตรวจทางรังสีวิทยาอื่นๆ
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram) การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test)
 • การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะและแอลกอฮอล์ในลมหายใจ

การตรวจสมรรถภาพปอด (Pulmonary Function Test or Lung Function Test)

การตรวจสมรรถภาพการมองเห็นด้านอาชีวอนามัย (Occupation Vision Test)

การตรวจสุขภาพ ณ สถานประกอบการ

 • ทางทีมงานทำการเดินสำรวจสถานประกอบการ และประชุมวางแผนการตรวจสุขภาพร่วมกับทีมผู้รับผิดชอบของสถานประกอบการก่อนนัดหมายเพื่อตรวจสุขภาพ
 • ออกแบบโปรแกรมการตรวจที่ถูกต้องเหมาะสม และจัดระบบการตรวจสุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
 • ตรวจด้วยบุคลากรที่มีความชำนาญ เครื่องมือที่ได้มาตรฐาน ให้ผล การตรวจถูกต้องแม่นยำ
 • รายงานผลตรวจสุขภาพเปรียบเทียบผลการตรวจ 3 ปี ย้อนหลัง
 • การวิเคราะห์ข้อมูลผลตรวจสุขภาพให้ผู้รับผิดชอบของสถานประกอบการ ให้เห็นถึงปัญหาสุขภาพของพนักงานในองค์กร เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำแผนการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

การเดินสำรวจสถานประกอบการ

บริการเดินสำรวจสถานประกอบการโดยทีมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และทีมสหวิชชาชีพ ในการค้นหาปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพพนักงาน และประเมินความเสี่ยงร่วมกับทีมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย หรือผู้รับผิดชอบของสถานประกอบการ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการออกแบบการตรวจสุขภาพประจำปีให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด และเกิดประโยชน์ต่อพนักงานมากที่สุด นอกจากนั้นยังสามารถนำรายงานการเดินสำรวจไปประกอบการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานต่างๆ หรือเพื่อการจัดทำนโยบายทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยมุ่งหวังให้พนักงานมีสุขภาพดี ลดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการทำงาน

บริการที่ท่านจะได้รับ

 • การเดินสำรวจสถานประกอบการ โดยแพทย์เฉพาะทางอาชีวเวชศาสตร์และทีมสหวิชาชีพ
 • การตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านสุขภาพในการทำงานกรณีที่ท่านสงสัย
 • รายงานการเดินสำรวจ บทสรุปสำหรับผู้บริหาร พร้อมข้อเสนอแนะโปรแกรมการตรวจสุขภาพทั่วไปและตามปัจจัยเสี่ยง

 

บริการให้คำปรึกษาแก่สถานประกอบการ

บริการให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพและโรคจากการทำงาน บริการให้ความรู้ทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ อาชีวอนามัย สุขศาสตร์อุตสาหกรรม ความปลอดภัยในการทำงาน การปฐมพยาบาล และการให้สุขศึกษาเบื้องต้น ความรู้เรื่องโภชนาการ การออกกำลังกาย บริหารร่างกายลดภาวะออฟฟิศซินโดรม การลด ละ เลิกสารเสพติด การแก้ไขภาวะเครียดหรือซึมเศร้า โดยทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

บริการที่ท่านจะได้รับ

 • บริการให้คำปรึกษาในการดำเนินงานอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ การร่วมวางแผนจัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพพนักงานจากข้อมูลผลการตรวจสุขภาพ
 • บริการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่พนักงานตามหัวข้อที่สถานประกอบการสนใจหรือมีปัญหา

บริการจัดโครงการอนุรักษ์การได้ยิน

การจัดโครงการอนุรักษ์การได้ยิน (Hearing conservative program)  ดำเนินการให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางอาชีวเวชศาสตร์ ในกรณีที่สภาวะการทํางานในสถานประกอบการมีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลา การทํางานแปดชั่วโมงตั้งแต่แปดสิบห้าเดซิเบลเอขึ้นไป ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบการ ปี 2561

บริการที่ท่านจะได้รับ

 • บริการให้คำปรึกษาการจัดโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
 • บริการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry) ให้พนักงานที่มีความเสี่ยงทุกคน
 • บริการวิเคราะห์ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินเปรียบเทียบกับผลตรวจการได้ยินพื้นฐาน (Baseline Audiogram)
 • รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงในภาพรวมของบริษัท
 • บริการอบรมให้ความรู้การป้องกันอันตรายจากเสียงดัง

 

การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry)

การตรวจสุขภาพก่อนไปศึกษา หรือทำงานต่างประเทศ

บริการตรวจสุขภาพตามข้อกำหนดของแต่ละประเทศหรือองค์กร ทั้งในส่วนของผลการตรวจสุขภาพที่จำเป็นต้องตรวจ โรคต้องห้าม รวมถึงการฉีดวัคซีนที่บังคับ

 

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจ

 • ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงก่อนรับการตรวจสุขภาพ หากอดนอนจะทำให้ผลการตรวจผิดปกติได้ โดยเฉพาะ ความดันโลหิต การเต้นของหัวใจ อุณหภูมิของร่างกายและจะทำให้แพทย์ไม่สามารถประเมินได้ว่ามีความผิดปกติจริงหรือไม่
 • หากตรวจระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด กรุณางดเครื่องดื่ม และอาหาร อย่างน้อย 12 ชั่วโมงก่อนตรวจ
 • ควรสวมเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับแขน
 • สำหรับสุภาพสตรี ไม่ควรอยู่ในช่วงก่อน และหลังมีประจำเดือน 7 วัน หากมีประจำเดือนให้งดตรวจปัสสาวะ เพราะเลือดจะปนเปื้อนในปัสสาวะ มีผลต่อการแปลผลการตรวจ
 • การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยการเอกซเรย์เต้านม (Digital Mammogram) ควรหลีกเลี่ยงการตรวจในช่วงมีประจำเดือน ที่เต้านมมีความคัดตึง
 • หากสงสัยว่าตั้งครรภ์ โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ  เพื่องดการตรวจเอกซเรย์
 • ยาและแอลกอฮอล์อาจมีผลต่อการตรวจบางอย่าง ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนการตรวจ
 • หากมีประวัติการตรวจสุขภาพปีที่แล้ว กรุณานำมาด้วย ในกรณีมีปัญหาต้องการปรึกษาแพทย์
 • กรณีตรวจสมรรถภาพการได้ยิน กรุณางดทำงานในที่เสียงดังอย่างน้อย 12 ชั่วโมง
 • กรณีตรวจสมรรถภาพปอด กรุณางดสูบบุหรี่ งดการออกกำลังกายอย่างหนัก อย่างน้อย 30 นาทีก่อนตรวจ, หลีกเลี่ยงอาหารมื้อใหญ่อย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนตรวจ,หยุดยาขยายหลอดลมตามคำแนะนำของแพทย์, ห้ามสวมเสื้อที่รัดบริเวณทรวงอกและหน้าท้อง
 • กรณีตรวจวัดสายตา ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น ควรพักสายตาจากแสงจ้า 8-12 ชั่วโมง และผู้ที่สวมแว่นสายตาในเวลาทำงานให้นำแว่นสายตามาด้วย
 • กรณีตรวจประเมินเพื่อเฝ้าระวังการสัมผัสสารเคมี ต่างๆ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำก่อนตรวจของสารเคมีแต่ละชนิด

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ 

พญ.นวพรรณ ผลบุญ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวเวชศาสตร์

พญ.วัชรอาทร ดุลยสถิตย์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวเวชศาสตร์

พญ.สุรีรัตน์ ธีระวณิชตระกูล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวเวชศาสตร์

นพ.ศิพิระ เชิดสงวน

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวเวชศาสตร์