ติดต่อสอบถาม 038-320-300

ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา และบริเวณโดยรอบประกอบด้วยนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลายแห่ง อาทิ เช่น นิคมอุตสาหกรรม แหลมฉบัง WHA อมตะ และสหพัฒน์ โรงพยาบาลจึงจัดตั้งศูนย์อาชีวเวชศาสตร์เพื่อดูแลสุขภาพของผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมต่างๆ ศูนย์แห่งนี้ถือเป็น “ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์” แห่งแรกในโรงพยาบาลภาคเอกชนของประเทศ เราพร้อมให้การดูแลสุขภาพผู้ที่ทำงานห้บริการแบบ One Stop Service ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ความปลอดภัยในการทำงาน โรคจากการทำงาน สุขศาสตร์อุตสาหกรรม  บริการเดินสำรวจสถานที่ที่ทำงานเพื่อค้นหาภาวะก่ออันตรายต่อสุขภาพ ดูแลตรวจสุขภาพโดยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์  ทีมแพทย์สหสาขา ทีมพยาบาลอาชีวอนามัยที่มากด้วยประสบการณ์  

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชาได้ประสานความร่วมมือกับ “มหาวิทยาลัยอาชีวเวชศาสตร์ (University of Occupational and Environmental Health, Japan)” ซึ่งดำเนินการสนับสนุนด้านอาชีวเวชศาสตร์ในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 2023 ภายใต้ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอาชีวเวชศาสตร์ขั้นสูงในโรงพยาบาลผ่านการร่วมมือต่างๆ เช่น การฝึกอบรมแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการแพทย์ระหว่างสองประเทศ


บริการตรวจสุขภาพและบริการงานทางด้านอาชีวอนามัย

 • ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน (Pre-employment)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี (Annual Check Up) ภายในโรงพยาบาลและตรวจ ณ สถานประกอบการ (Mobile Check Up)
 • ตรวจสุขภาพทางอาชีวอนามัย ได้แก่ Spirometry, Audiometry, Occupational Vision Testing, Toxicology
 • ตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนก่อนไปต่างประเทศ (Check Up and Immunization before going abroad)
 • ตรวจเพื่อทำ-ต่อใบอนุญาตประกอบอาชีพสำหรับชาวต่างชาติ (Work Permit)
 • ประเมินสูญเสียสมรรถภาพร่างกาย (Assessment of Disability)
 • ประเมินความพร้อมก่อนกลับเข้าทำงาน (Return to work)
 • บริการเดินสำรวจและประเมินความเสี่ยงในสถานประกอบการ (Walk Through Survey)
 • ออกแบบการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง
 • บริการให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน (Occupational disease and Occupational injury)
 • บริการให้คำปรึกษา บรรยายให้ความรู้ทางด้านอาชีวอนามัย (Health Education)
 • บริการให้คำปรึกษาจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน Hearing Conservation Program (HCP)
 • ทดสอบเชิงคุณภาพของความเหมาะสมและความกระชับของหน้ากาก (Qualitative Respiratory Fit Test)
 • ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ในผู้บริการอายุ 15 ปีขึ้นไป (Vaccination)

ตรวจสุขภาพการทำงานเฉพาะด้าน

 • ตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ (Confined Space ),ทำงานบนที่สูง (Working at Height)
 • ตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานบนเรือ (Seafarer) โดยแพทย์ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
 • ตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติตามมาตรฐาน (Offshore Energies UK ; OEUK)
 • ตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมน้ำมันนอกชายฝั่ง (Offshore)
 • ตรวจสุขภาพพนักงาน ปตท.สผ. (PTTEP)

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ ประจำศูนย์อาชีวเวชศาสตร์
Occupational Medicine Center


นพ.จารุพงษ์ พรหมวิทักษ์ (แพทย์ที่ปรึกษา)
Dr. Charubongse Brohmwitak
Board Certified in Occupational Medicine
Master of Public Health
(Johns Hopkins University, USA)
Consultant of Occupational Medicine Center


พญ.วัชรอาทร  ดุลยสถิตย์
Dr. Vachara-arthorn Dulyasathit
Board Certified in Occupational Medicine
Oil & Gas UK & PTTEP Certified Doctor
 Certified Doctor for Seafarer Medical Certificate
Director of Occupational Medicine Center 
  

พญ.สุรีรัตน์  ธีระวณิชตระกูล
Dr. Sureerat Theerawanichtrakul
Board Certified in Occupational Medicine
M.Sc. (Occupational Medicine),
Chulalongkorn University
PTTEP Certified Doctor
Certified Doctor for Seafarer Medical Certificate


นพ.ศิพิระ เชิดสงวน
Dr. Sipira Chirdsanguan
Board Certified in Occupational Medicine
M.Sc. (Occupational Medicine),
Chulalongkorn University
PTTEP Certified Doctor
Certified Doctor for Seafarer Medical Certificate
Product & Service

 

 

ติดต่อศูนย์อาชีวเวชศาสตร์
 • สถานที่
  ชั้น 1 อาคาร E 
 • เวลาทำการ
  เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 07:00–16:00 น.
 • โทรศัพท์
  038-320300 ต่อ 3018, 3022