ติดต่อสอบถาม 038-320-300

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

ไม่ใช่แค่วินิจฉัย แต่รักษาด้วยความตั้งใจทุกขั้นตอน เพื่อให้คุณสามารถกลับมามีชีวิตที่สดใสได้อีกครั้ง

อุปกรณ์และเทคโนโลยีการรักษา

 • ศูนย์ตรวจวินิจฉัยระบบหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular Investigation Center)
 • ศูนย์ตรวจรักษาหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดส่วนปลาย (Cardiovascular Center)
 • ศูนย์ตรวจรักษาระบบไฟฟ้าหัวใจ (Heart Rhythm Center)
 • ศูนย์ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก (Cardiothoracic Surgery Center)
 • ศูนย์รักษาโรคหลอดเลือด (Vascular Center)      
 

การบริการและการตรวจรักษา

ตรวจคัดกรองและรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยยา
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ: Electrocardiography  (EKG)
 • ตรวจการไหลเวียนของหลอดเลือดส่วนปลาย: Vascular Screening (ABI)
 • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง: Echocardiography (Echo)
 • ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย: Exercise Stress Test (EST)
 • ตรวจบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชั่วโมง – 14 วัน: Holter Monitor
 • ตรวจระบบประสาทอัตโนมัติหัวใจด้วยเตียงปรับระดับ: Tilt Table Test
 • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงร่วมกับการออกกำลังกาย: Stress Echocardiogram
 • ตรวจแคลเซียมหรือคราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Calcium Score)
 • ตรวจหลอดเลือดหัวใจ Coronary CT Angiography
 • ตรวจหัวใจด้วยเครื่องตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Cardiac MRI)
 
ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหลอดเลือดและลิ้นหัวใจหัวใจผ่านสายสวน
 • การตรวจสวนหัวใจ (Coronary Angiography = CAG)
 • การขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและใส่ขดลวดค้ำยัน (Percutaneous Coronary Intervention: PCI)
 • การรักษาด้วยวิธีเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกเทียมผ่านสายสวนโดยไม่ต้องผ่าตัด (Transcatheter Aortic Valve Replacement, TAVR)
 
ตรวจวินิจฉัยและรักษาระบบไฟฟ้าหัวใจ
 • การตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ (Electrophysiology Study)
 • การรักษาด้วยไฟฟ้าความถี่สูงผ่านสายสวน (Radiofrequency Catheter Ablation: RFCA)
 • การใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ   Permanent Pacemaker
 • การใส่เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (Automated Implantable Cardioverter-Defibrillator, AICD)
 • การใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจโดยใช้เครื่อง Cardiac Resynchronization Therapy (CRT) รักษาภาวะหัวใจล้มเหลว
 
ผ่าตัดศัลยกรรมหัวใจ ทรวงอก และหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องอก
 • การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจหรือการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจบายพาส (CABG-Coronary Artery Bypass Grafting)
 • การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ (Valve Replacement)
 • การผ่าตัดสอดใส่หลอดเลือดเทียมชนิดขดลวดหุ้มกราฟต์หลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องอก (TEVAR)
 • การผ่าตัดซ่อมแซมรักษาโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องอกแบบเปิด (Open Thoracic aortic repair)
 • การผ่าตัดปอดโดยการส่องกล้อง เรียกว่า Video Assisted Thoracic Surgery (VATS)
 
ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหลอดเลือดแลงส่วนปลาย
 • การตรวจหลอดเลือดส่วนปลายด้วยสายสวน (Peripheral Angiography = CAG)
 • การขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูนร่วมกับใส่ขดลวดค้ำยันผ่านสายสวน (Percutaneous Transluminal Angioplasty;. PTA)

แพทย์ประจำศูนย์
นพ.สมคิด เวชวิศาลสัมฤทธิ์ อายุรแพทย์โรคหัวใจ
นพ.สราวุธ ลิ้มตั้งตุระกูล เฉพาะทางมัณฑนากรหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดส่วนปลาย
พญ.ปารมี เบศรภิญโญวงศ์ เฉพาะทางสรีระวิทยาไฟฟ้าหัวใจ
พญ.ชนัดดา รัฐนันทมงคล เฉพาะทางสรีระวิทยาไฟฟ้าหัวใจ
พญ.อริศรา สุวรรณกูล เฉพาะทางสรีระวิทยาไฟฟ้าหัวใจ
พญ.สกาวรัตน์ กรบงกชมาศ เฉพาะทางมัณฑนากรหลอดเลือดหัวใจ
นพ.ธนัตถ์ อัศวิษณุ เฉพาะทางมัณฑนากรหลอดเลือดหัวใจ
พญ.ปรมาภรณ์ สุทธิรัตน์ เฉพาะทางมัณฑนากรหลอดเลือดหัวใจ
นพ.สมควร ตั้งจิตร์พร อายุรแพทย์โรคหัวใจ
พญ.ฉัตรแก้ว กาญจนอำพล อายุรแพทย์โรคหัวใจ
นพ.ศรัณย์ จิระมงคล เฉพาะทางศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก

 
แพทย์ /สาขา
Service / หัตถการที่ทำ
อายุรแพทย์โรคหัวใจ
นพ.สมคิด เวชวิศาลสัมฤทธิ์
นพ.สราวุธ ลิ้มตั้งตุระกูล
พญ.ปารมี เบศรภิญโญวงศ์
พญ.ชนัดดา รัฐนันท์มงคล
พญ.สกาวรัตน์ กรบงกชมาศ
นพ.ธนัตถ์ อัศวิษณุ
พญ.ฉัตรแก้ว กาญจนอำพล
ตรวจคัดกรองและรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยยา EKG ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
ABI (Vascular Screening) ตรวจการไหลเวียนของหลอดเลือดส่วนปลาย
EST (Exercise Stress Test) ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการเดินสายพาน
Echocardiogram ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
Stress Echocardiogramตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงร่วมกับการออกกำลังกาย (นพ.สราวุธ)
Tilt Table Test ตรวจหัวใจด้วยเตียงปรับระดับเพื่อวินิจฉัยสาเหตุการวูบ เป็นลม
Holter monitoring การบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกติดตัว 24-48 ชม.
มัณฑนากรหลอดเลือดหัวใจ
นพ.สราวุธ ลิ้มตั้งตุระกูล
พญ.สกาวรัตน์ กรบงกชมาศ
นพ.ธนัตถ์ อัศวิษณุ
นพ.อาทิตย์ ต่อพงศ์พันธุ์
นพ.วรวิทย์ ตันติศิริวัฒน์
การวินิจฉัยและรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจผ่านสายสวน
การตรวจสวนหัวใจ (Cardiac Catheterization Angiography = CAG)
การขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและใส่ขดลวด (Percutaneous Coronary Intervention: PCI)
ทำบอลลูนขยายหลอดเลือดแดงขาโดยไม่ต้องผ่าตัด ( Peripheral balloon and stenting) : นพ.สราวุธ
การรักษาด้วยวิธีเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกเทียมผ่านสายสวนโดยไม่ต้องผ่าตัด
(Transcatheter Aortic Valve Replacement, TAVR) : นพ.สราวุธ
สรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ
พญ.อริศรา สุวรรณกูล
นพ.สัชชนะ พุ่มพฤกษ์
พญ.ปารมี เบศรภิญโญวงศ์
พญ.ชนัดดา รัฐนันท์มงคล
การตรวจรักษาระบบไฟฟ้าหัวใจทุกชนิด
การตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ (Electrophysiology Study)
การรักษาด้วยไฟฟ้าความถี่สูงผ่านสายสวน (Radiofrequency Catheter Ablation: RFCA)
การใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ Permanent Pacemaker
การใส่เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (Automated Implantable Cardioverter-Defibrillator, AICD)
การใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจโดยใช้เครื่อง Cardiac Resynchronization Therapy (CRT) รักษาภาวะหัวใจล้มเหลว
ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก
นพ.ศรัณย์ จิระมงคล
ผู้ร่วมผ่าตัด:นพ.เลิศเชาว์ อ่ำใหญ่
นพ.เผด็จ ธนังธีพงษ์
นพ.เสรี ถนัดกิจ
นพ.จุล นำชัยศิริ
การเจาะใส่สายระบาย ตัดชิ้นเนื้อ ผ่าตัดศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก รวมถึงหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องอก
ผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจหรือการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจบายพาส (CABG-Coronary Artery Bypass Grafting)
การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ (Valve Replacement)
การผ่าตัดสอดใส่หลอดเลือดเทียมชนิดขดลวดหุ้มกราฟต์หลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องอก (TEVAR)
การผ่าตัดซ่อมแซมรักษาโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องอกแบบเปิด (Open Thoracic aortic repair)
การผ่าตัดปอดโดยการส่องกล้อง เรียกว่า Video Assisted Thoracic Surgery (VATS)
ศัลยแพทย์หลอดเลือด (vascular surgeon)
นพ.ตระการ ไชยวานิช (Surgery Clinic)
นพ.ธิติ วีระถาวร (Surgery Clinic)
นพ.สมประสงค์ ทองมีสี (Cardio Clinic)
ผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดขา ( Vascular bypass graft surgery)
ทำบอลลูนขยายหลอดเลือดแดงขาโดยไม่ต้องผ่าตัด ( Peripheral balloon and stenting) นพ.ธิติ, นพ.ตระการ
การผ่าตัดสอดใส่หลอดเลือดเทียมชนิดขดลวดหุ้มกราฟต์หลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้อง (EVAR)
การผ่าตัดซ่อมแซมรักษาโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องแบบเปิด (Open Abdominal aortic repair)
การผ่าตัดทำเส้นเลือดล้างไต (AVG, AVF)
การผ่าตัดรักษาเส้นเลือดขอด
รังสีร่วมรักษาของลำตัว (Body intervention radiology)
นพ.อนุชิต รวมธารทอง
นพ.ภูดิท โพธิรักษ์วุฒิกุล
การรักษาด้วยวิธีรังสีร่วมรักษา (Interventional Radiology)
การเจาะชิ้นเนื้อตามอวัยวะต่างๆ เช่น ปอด ไต ตับ ช่องท้อง (Biopsy)
การใส่สายระบายผ่านทางผิวหนัง ( PCD )
การให้สารเคมีบำบัดเฉพาะที่ผ่านทางหลอดเลือดแดงเข้าสู่ตับ (TACE)
การใช้สารที่มีขนาดเล็กเข้าไปอุดเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงมะเร็งตับ (TOCE)
การจี้ทำลายก้อนเนื้อมะเร็งด้วยคลื่นไมโครเวฟ / การใช้คลื่นวิทยุทำลายเนื้องอกที่ตับ
การอุเดส้นเลือดแดง (Embolization) 
ติดต่อศูนย์หัวใจและหลอดเลือด
 • สถานที่
  ชั้น 4 อาคาร C
 • เวลาทำการ
  เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08:00–20:00 น.
 • โทรศัพท์
  038-320300 ต่อ 4170,4171,4172
 • อีเมล

ทีมแพทย์ประจำศูนย์

ดูทั้งหมด

บทความสุขภาพ

ดูทั้งหมด

แคลเซียมในหลอดเลือดหัวใจ (CT Coronary artery Calcium Scoring)

แคลเซียมหรือหินปูนที่หัวใจ นี้อาจเกาะอยู่ที่ผนังหลอดเลือด ที่ลิ้นหัวใจ หรือที่เยื่อหุ้มหัวใจ ที่ควรระวังคือหินปูนที่เกาะที่ผนังหลอดเลือดที่นำเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ ซึ่งเกิดจากการเสื่อมสภาพของหลอดเลือดแดง และจะเกิดขึ้นก่อนเกิดอาการของโรคหัวใจนานหลายปี จากการศึกษาพบว่าปริมาณแคลเซียมนี้สามารถทำนายโอกาสเกิดโรคหัวใจขาดเลือดได้ นอกเหนือจากปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ เช่นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง หรือการสูบบุหรี่ ภาวะแคลเซี่ยมเกาะที่หลอดเลือดนี้ จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากหลอดเลือดอุดตันเฉียบพลัน