ติดต่อสอบถาม 038-320-300

ศูนย์จักษุ

 ให้บริการตรวจวินิจฉัย ดูแลรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้ป่วยโรคทางด้านจักษุ ตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ตลอดจนได้รับการดูแลรักษาที่มีความปลอดภัยตามมาตรฐานโดยแพทย์ผู้ชำนาญเฉพาะทางและ      ทีมงานที่มีศักยภาพโดยมุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง โดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วยเป็นสำคัญและความพึงพอใจของผู้รับบริการ

อุปกรณ์และเทคโนโลยีการรักษา

 • เครื่องวัดค่าสายตาและความโค้งกระจกตาอัตโนมัติ (Autorefraction and keratometer)
 • เครื่องสแกนวิเคราะห์จอประสาทตาและขั้วประสาทตา (Optical coherence tomography)
 • เครื่องตรวจลานสายตา (Computerized static perimetry)
 • เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาแบบไม่ต้องขยายม่านตา (Nonmydriatic fundus photography)
 • เครื่องเลเซอร์เยื่อหุ้มเลนส์ (Yag laser capsulotomy)
 • เครื่องเลเซอร์จอประสาทตา (Argon laser pan retinal photocoagulation)
 • เครื่องตรวจตาทั่วไป (Slit-lamp examination)
 • เครื่องวัดความดันลูกตา (Tonometry exam)
 • เครื่องวัดลานสายตา ( Visual Field )
 • เลเซอร์เพื่อรักษาภาวะถุงหุ้มเลนส์ขุ่นมัวหลังจากการสลายต้อกระจก ป้องกันและ/หรือรักษาภาวะต้อหินมุมปิดแบบฉียบพลัน, รักษาภาวะเบาหวานขึ้นตา, รักษาจอประสาทตาฉีกขาดหรือบาง
 • A-Scan ใช้ตรวจวัดค่าความยาวของลูกตาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง และคำนวณค่ากำลังเลนส์แก้วตาเทียมสำหรับผู้ป่วยที่จะการผ่าตัดต้อกระจก
 • B-Scan Ocular ultrasound เครื่องตรวจตาส่วนหลัง
 • การผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์เทียมด้วยเครื่องสลายต้อกระจก(Phacoemulsification)
 • การรักษาและผ่าตัดโรคทางจอประสาทตา(Pars Plana Vitrectomy)
 • การผ่าตัดลอกต้อเนื้อ(Pterygium excision)
 • การฉีดยาเข้าน้ำวุ้นตา (Intravitreal Injection) 
 

ห้บริการตรวจวินิจฉัยและ รักษา ภาวะความผิดปกติทางสายตาทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ได้แก่

 • โรคต้อกระจก
 • โรคต้อหินหรือสงสัยตัอหิน
 • โรคเยื่อบุตาและกระจกตา
 • โรคน้ำวุ้นตาและจอตา เช่น เบาหวานในจอตา จุดรับภาพเสื่อม จุดรับภาพบวม เป็นต้น
 • โรคในกลุ่มม่านตาอักเสบ
 • โรคของเปลือกตา
 • โรคของระบบประสาทจักษุ เช่น โรคของเส้นประสาทตา อาการมองเห็นภาพซ้อน กล้ามเนื้อที่เปลือกตาและใบหน้ากระตุก
 • สิ่งแปลกปลอมเข้าตา
 • โรคทางตาอื่นๆการรักษาโรคตาโดยการผ่าตัดผ่านกล้อง Microscope
แพทย์ประจำศูนย์
นพ.รวิ  บุญยะโอภาส    สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา (Retina Specialist)
พญ.สุชีรา ตติเวชกุล  สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญกระจกตา (Cornea Specialist)
นพ.อ.วรา  รักสงฆ์  สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญศัลยกรรมตกแต่งรอบดวงตา (Oculoplastic)
นพ.ไชยวัฒน์ วงษ์เยาวรักษ์   สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญต้อหิน (Glaucoma Specialist)
พญ.สุนทรี ธิติวิเชียรเลิศ สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญประสาทจักษุวิทยา (Neuro Oph)
พญ.อรสิริณ กิจดาวรุ่ง  สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา (Retina Specialist)
พญ.ผกาภรณ์ ประคองศิลป์ สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญต้อหิน (Glaucoma Specialist)
นพ.จิตตพันธ์ จุรีกานนท์ สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญต้อหิน (Glaucoma Specialist)
พญ.พัชรพร จารุอำพรพรรณ  สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญต้อหิน (Glaucoma Specialist)
พญ.ขวัญ ศุภชุติกุล สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญศัลยกรรมตกแต่งรอบดวงตา (Oculoplastic)
นพ. ภานุธัช เชิญขวัญศรี สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญการอักเสบในลูกตา - ม่านตาอักเสบ ( Uveitis )
พญ.ชมพู  เอี่ยมอารีรัตน์ สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญรักษาโรคตาทั่วไป
พญ.อรอานันท์   ริยะวารี  สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญรักษาโรคตาทั่วไป

 
ติดต่อศูนย์จักษุ
 • สถานที่
  ชั้น 2 อาคาร A
 • เวลาทำการ
  ทุกวัน 08:00 – 20:00 น.
 • โทรศัพท์
  038-320300
 • อีเมล

ทีมแพทย์ประจำศูนย์

ดูทั้งหมด

บทความสุขภาพ

ดูทั้งหมด