ติดต่อสอบถาม 038-320-300

Green and Clean – Samitivej Hospital

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยได้กำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งในวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ อีกทั้งได้นำมาเป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร (Sustainability Strategy)

ด้วยวิสัยทัศน์ของสมิติเวชมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านองค์กรสีเขียว โดยมีมาตรการขับเคลื่อนสังคมด้วยเทคโนโลยีสีเขียว (Green Initiatives) สู่การเป็นองค์กรสีเขียว (Green Enterprise) โดยการริเริ่มปลูกฝังให้กับคนในองค์กร (Mindset), การจัดการภายในองค์กร (Operation) และก้าวออกไปสู่ชุมชนภายนอก (Community) บนความเชื่อมั่นที่ว่า ธุรกิจสีเขียว สามารถสร้างงาน สร้างคุณค่า ลดคาร์บอน และลดการทำลายสิ่งแวดล้อมได้

กิจกรรมต่างๆ ที่สมิติเวช ได้ดำเนินการแล้ว มีดังต่อไปนี้

1.น้ำดื่มสมิติเวชแบบไร้ฉลาก ฝาเล็กลง รีไซเคิลได้ 100%

น้ำดื่มสมิติเวชได้เปลี่ยนแบบใหม่ เป็นขวดใส ไร้ฉลาก ฝาเล็กลง ซึ่งสามารถ ลดพลาสติก และสามารถลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้

การแยกขยะขวด PET สามารถทำได้โดยเทน้ำออกจากขวด แยกฝา บีบ หรือเหยียบขวดน้ำให้มีขนาดเล็กลง เพื่อลดพื้นที่ขยะและทิ้งลงใน “ถังขยะรีไซเคิล”

 

2. ใช้หลอดดูดน้ำไบโอ

หลอดดูดน้ำผลิตจากพืช ให้สัมผัสเหมือนพลาสติก สามารถย่อยสลายได้ 100% เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

3. ติดตั้งตู้น้ำดื่ม

สมิติเวชได้ติดตั้งจุดบริการน้ำดื่ม ที่ได้มาตราฐานปลอดภัย ไว้ ณ Foodhous ชั้น 1 ตึกB , ป้อม ร.ป.ภ , หน้าร้านกาแฟ Café Amazon

 

4. ลดการหุ้มพลาสติกภาชนะใส่อาหารภายในห้องพัก

สมิติเวชลดการใช้พลาสติกห่อหุ้มภาชนะใส่อาหารในห้องพัก ด้วยการนำไปใส่ในกล่องที่ผ่านการทำสะอาด ปลอดภัย เป็นการลดกระดาษหุ้มพลาสติกได้ถึง 20,000 ชิ้นต่อเดือน

 

5. การรณรงค์ลดรับ Health Report Book

ด้วยการดูในแอพพลิเคชัน Well by Samitivej เพื่อลดปริมาณกระดาษและยังสามารถดูผลได้ตลอดเวลา

โดยผู้รับบริการสามารถดูผลรายงานผลตรวจสุขภาพ (Health Report) ได้ใน แอพพลิเคชัน Well by Samitivej โดยตั้งแต่ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป ร่วมกันลดกระดาษไปแล้ว 237,600 แผ่น คิดเป็นการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ช่วยลดโลกร้อน ได้ถึง 873 กิโลกรัม

 

6. แบบสอบถามเปลี่ยนจากกระดาษเป็นอิเล็กทรอนิค

จากเดิมสมิติเวชใช้แบบสอบความพึงพอใจของผู้รับบริการในรูปแบบกระดาษ ตั้งแต่ปี 2563-2565 เราได้เปลี่ยนเป็นการสแกน QR Code เพื่อลดการใช้กระดาษ โดยเราจะสามารถลดกระดาษได้ 267,600 แผ่น (89,200 แผ่น ต่อปี) คิดเป็นการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint)ช่วยลดโลกร้อน ได้ถึง 983 กิโลกรัม

 

7. ขอความร่วมมือร้านค้าต่างๆ ในโรงพยาบาลร่วมกันรณรงค์ลดการแจกถุงพลาสติก และหลอดพลาสติก หรือการนำแก้วมาใส่เครื่องดื่มเอง

นอกจากนี้เราเชื่อว่า การเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุด คือ เริ่มที่ตัวเราเองก่อน เราจึงพยายามปลูกฝังเรื่องเหล่านี้โดยเริ่มจากคนในองค์กร โดยมีการรณรงค์ให้พนักงานร่วมกัน

  • การจัดตั้งคณะกรรมการ 5 ส. เพื่อการดูแลและปฎิบัติงานได้อย่างทั่วถึง
  • พกกล่องข้าว แก้วน้ำ มาใส่อาหาร
  • ให้ยืมถุงผ้าในการซื้อสินค้า
  • ใช้น้ำ – ไฟ อย่างประหยัด
  • รณรงค์ให้ปิดคอมพิวเตอร์ เมื่อไม่ใช้งาน
  • สมิติเวชได้ร่วมกับโครงการปันกัน ตั้งกล่องบริจาคเพื่อปันสินค้าที่ไม่ใช้แล้วเป็นทุนการศึกษาให้น้องๆ โดยในปีที่ 2561 – 2565 พนักงานสมิติเวชร่วมกันปันสินค้าได้ทั้งหมด 20,182 ชิ้น มูลค่า 1,169,925 บาท
  • กิจกรรมปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานภายในองค์กร เช่น การนำวิทยากรจาก GEPP มาให้ความรู้ในการแยกขยะ
  • กิจกรรม 5 ส. การจัดกิจกรรม Happy Mind Happy Birth Month ไปทำกิจกรรมเก็บขยะ ณ เขื่อนขุนด่านฯ เป็นต้น