ติดต่อสอบถาม 038-320-300

ศูนย์สมองและระบบประสาท

ให้บริการตรวจวินิจฉัย ประเมิน รักษาผู้ป่วยโรคสมองและระบบประสาท อัมพฤกษ์ อัมพาต ลมชัก ไมเกรน ความผิดปกติในการนอน การรับกลิ่น การเคลื่อนไหว ทั้งทางยา ผ่าตัด ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้ยังมีบริการให้คำปรึกษาตรวจคัดกรองและรักษาผู้ที่มีความผิดปกติด้านความคิดและจิตใจ ภาวะเครียด นอนไม่หลับ วิตกกังวล ซึมเศร้า  บริการให้คำปรึกษาและบำบัดรักษาการเลิกบุหรี่โดยทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง มากด้วยประสบการณ์ เพื่อให้บริการที่ครอบคลุม ดูแลด้วยความใส่ใจ เสมือนคนในครอบครัว

 

อุปกรณ์และเทคโนโลยีการรักษา

 • ห้องตรวจวัดสัญญาณชีพ 1 ห้อง
 • ห้องเจาะเลือด 1 ห้อง
 • ห้องทำหัถการ สังเกตอาการ 1 ห้อง
 • ห้องตรวจ 7 ห้อง
 • ห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) และฝังเข็ม 1 ห้อง
 •  

การบริการและการตรวจรักษา

โรคทางอายุรกรรมประสาท (Neuro Medicine) 

ริการให้คำปรึกษาและตรวจรักษาผู้ป่วยทางอายุรกรรมทั่วไป ผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาท เช่น ปวดศีรษะ ไมเกรน ชาปลายมือปลายเท้า ชาร่างกายครึ่งซีก โรคหลอดเลือดในสมอง โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นต้น โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมากด้วยประสบการณ์  มีการทำงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ เพื่อดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและญาติ

 

ศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง (Neuro Surgery) ริการให้การรักษาโดยประสาทศัลยแพทย์ ตรวจรักษาผ่าตัดสมอง อุบัติเหตุทางสมอง เส้นเลือดแตกสมอง เนื้องอกไขสันหลัง อัมพฤกษ์ อัมพาต ฯลฯ  บริการรักษาอาการผิดปกติของระบบประสาทและไขสันหลังด้วยวิธีผ่าตัด โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มากด้วยประสบการณ์ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีมาตรฐานระดับสากล

 

ศูนย์สุขภาพจิต
ริการให้คำปรึกษา ตรวจคัดกรองและรักษาจากจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ยา (Psychophamacotherapy) ในผู้ที่มีความผิดปกติด้านความคิดและจิตใจ ภาวะเครียด นอนไม่หลับ วิตกกังวล ซึมเศร้า 

 
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ 

ริการให้ข้อมูล คำแนะนำ สร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และให้คำปรึกษาโดยบุคลากรทางการแพทย์ และทีมแพทย์ ที่มีความรู้ทักษะเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาด้านเลิกบุหรี่ ที่จะคอยดูแล เอาใจใส่ ตลอดจนตรวจวินิจฉัยโรคต่าง ๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคในการเลิกสูบบุหรี่ เช่น โรคซึมเศร้า วิตกกังวล ภาวะเครียด ฯลฯ โดยการติดตามผลอย่างใกล้ชิด เน้นการรักษาควบคู่กับกิจกรรมผ่อนคลายโดยสอดคล้องกับระดับความต้องการที่จะเลิกบุหรี่ของผู้ป่วย

การตรวจหลอดเลือดที่คอ (Carotid Duplex Ultrasounds) 

การตรวจคลื่นไฟฟ้าในสมอง (Electroencephalography: EEG) การตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง ตรวจการทำงานของเซลล์ประสาทสมองโดยดูจากการเปลี่ยนแปลงทางไฟฟ้า เพื่อตรวจวินิจฉัยและวางแผนรักษาโรคลมชัก

การตรวจหาความผิดปกติของการนอนหลับ (Polysomnography/ Sleep Test)

แพทย์ประจำศูนย์

นพ.นิพนธ์ วรเมธกุล
นพ.วรา แจ้งยอดสุข
พญ.นวลผจง ลีวงศ์เจริญ
นพ.ณัฐกานต์ บูรณะกุล
พญ.กาญจนา พิทักษ์วัฒนานนท์
พญ.หยก วิญญาณ
พญ.อารียา ภูมิเดช
พญ.วรงค์ สิทธิศรัณย์กุล

โรคที่เกี่ยวข้อง

ระบบสมอง
ติดต่อศูนย์สมองและระบบประสาท
 • สถานที่
  ชั้น 1 อาคาร C
 • เวลาทำการ
  เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08:00 – 20:00 น.
 • โทรศัพท์
  038-320300 ต่อ 4183,4184
 • อีเมล

ทีมแพทย์ประจำศูนย์

ดูทั้งหมด