ติดต่อสอบถาม 038-320-300

อายุรกรรม

แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพทั่วไปทั้งเฉียบพลัน และเจ็บป่วยเรื้อรัง ที่รับการรักษาด้วยการใช้ยา บริการให้คำแนะนำและปรึกษาด้านสุขภาพ จากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ และอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย มีมาตรฐานระดับสากล โดยดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วย เน้นการดูแลด้วยใจ เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน


อุปกรณ์และเทคโนโลยีการรักษา

 • ห้องตรวจวัดสัญญาณชีพ 1 ห้อง
 • ห้องเจาะเลือด 2 ห้อง
 • ห้องทำหัถการ สังเกตอาการ 1 ห้อง
 • ห้องตรวจ 15 ห้อง
 • ห้อง Negative pressure 1 ห้อง
​​​​การบริการและการตรวจรักษา

แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคทางอายุรรรมทั่วไปและสาขาต่างๆดังนี้

โรคทางอายุรกรรมทั่วไป
บริการให้คำแนะนำ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และตรวจรักษาโรคทางอายุรกรรม ตลอดจนให้คำแนะนำด้านภูมิคุ้มกันโรค และวัคซีนต่างๆ จากอายุรแพทย์ที่มากด้วยประสบการณ์ และทักษะความรู้

  
โรคปอดและทางเดินหายใจ

บริการตรวจคัดกรอง วินิจฉัยและรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับปอดและระบบทางเดินหายใจ ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีมาตรฐานระดับสากล รวมถึงการตรวจสมรรถภาพของปอด และการตรวจสมรรถภาพร่างกายทั่วไป การฟื้นฟูสมรรถภาพ แบบครบทุกด้าน ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคปอด ที่มากด้วยประสบการณ์

 

โรคติดเชื้อ (Infectious Clinic)
บริการให้คำปรึกษาและตรวจรักษาโรคติดเชื้อทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อไวรัส ปรสิต รวมถึงตรวจคัดกรอง รักษาโรคติดเชื้อทางอายุรศาสตร์เขตร้อน เช่น Typhoid , Typhus , Dengue Fever , Leptospirosis, Malaria, Melioidosis และตรวจคัดกรองและรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (sexually transmitted disease หรือ STD) ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคติดเชื้อ ที่มากด้วยประสบการณ์

โรคต่อมไร้ท่อ
บริการตรวจคัดกรองและรักษาโรคที่เกิดจากความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ หรือฮอร์โมนต่างๆ เช่น โรคของต่อมไทรอยด์ ต่อมหมวกไต ต่อมใต้สมองทำงานบกพร่อง ภาวะขาดฮอร์โมนไทรอยด์ ภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย  เบาหวาน โรคอ้วน โรคเกี่ยวกับความสูง ความผิดปกติของแคลเซี่ยมและกระดูกพรุน ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคต่อมไร้ท่อ ที่มากด้วยประสบการณ์

 

โรคไต
บริการตรวจคัดกรอง วินิจฉัย และรักษาโรคไตทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง  ภาวะผิดปกติของสมดุลเกลือแร่ ภาวะโปรตีนรั่วในปัสสาวะ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มากด้วยประสบการณ์ 

 

โรคเลือด
บริการตรวจคัดกรอง รักษาโรคเลือด ตรวจรักษาโรคเลือดที่เป็นสาเหตุมาจากพันธุกรรม ตรวจรักษาโรคที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด เลือดหยุดยาก หรือมีจ้ำเลือดไม่ทราบสาเหตุ ตรวจรักษาโรคโลหิตจางทุกชนิด(Anemia) ตรวจรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งต่อมน้ำเหลือง โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มากด้ววยประสบการณ์

โรคข้อและรูมาติสซั่ม

ให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคข้อและรูมาติสซั่ม ซึ่งเป็นกลุ่มโรคที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันและการอักเสบที่ส่งผลต่อระบบกล้ามเนื้อ เช่น ข้อ เอ็น เป็นต้น ซึ่งความผิดปกติเหล่านี้ อาจส่งผลต่อเส้นเลือด ผิวหนัง เส้นประสาท หรืออวัยวะภายในต่างๆ

โรคที่อยู่ในกลุ่มโรคข้อและรูมาติสซั่ม มีความหลากหลาย ครอบคลุมตั้งแต่ความเสื่อมหรืออักเสบของเอ็น กล้ามเนื้อ และกระดูก เช่น ข้ออักเสบ  เกาต์ และเกาต์เทียม รวมถึง โรคที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน รวมไปจนถึงอาการอื่นๆ ที่หาสาเหตุไม่ได้ เช่น โรค Systemic Lupus Erythematosus (SLE) ภูมิต้านตนเอง/โรคลูปัส หรือที่รู้จักกันดีในชื่อโรคพุ่มพวง โรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน โรคหนังแข็ง เส้นเลือดอักเสบ เป็นต้น

โรคมะเร็ง
บริการตรวจคัดกรอง วินิจฉัย รักษาโรคมะเร็งด้วยยาเคมีบำบัดชนิดต่างๆหรือสารเคมี ตรวจรักษาด้วยฮอร์โมน ตรวจรักษาแบบเฉพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง ตรวจรักษาแบบ Immunotherapy หรือการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด รวมถึงติดตามผลการรักษา การกลับมาเป็นซ้ำ และภาวะแทรกซ้อนของโรค โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มากด้วยประสบการณ์ มีการทำงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อการดูแลแบบองค์รวม 

แพทย์ประจำศูนย์

พญ.ณัฏฐา ประมงค์
นพ.ภวัต วิทยผโลทัย
นพ.พงษ์เชษฐ์  เบศรภิญโญวงศ์
นพ.ธเนศ เลิศนิมิตรธรรม
นพ.บวรชัย จีระชน
นพ.กิตติพงษ์ เวชภัณฑ์
นพ.ชวลิต บุญญามงคลรัตน์
นพ.นพพร วิเชียรบุตร
นพ.อาทิตย์ ภักดีวิเศษกุล
พญ.สมพร สุมาลย์นพ
พญ.อาทิตยา มีชำนาญ
พญ.ปริญญา วังตาล
พญ.ลัดดา สรคุณพิพิธกุล
นพ.วินิจ สุขถมยา
นพ.ภัทร์ ตันพรหม
พญ.ลินดา แซ่โง้ว
พญ.ธาริณี โรจน์จนสกุลกิจ

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

 • โปรแกรมที่1 ชุดตรวจร่างกายประจำปี  ราคา 5,000 บาท
 • โปรแกรมที่2 ชุดตรวจติดตาม ราคา 1,800 บาท
 • โปรแกรมที่3 ชุดตรวจภาวะแทรกซ้อน ราคา 2,000 บาท

 

ติดต่ออายุรกรรม
 • สถานที่
  ชั้น 1 อาคาร C
 • เวลาทำการ
  เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08:00–20:00 น.
 • โทรศัพท์
  038-320300 ต่อ 4101,4102
 • อีเมล

ทีมแพทย์ประจำศูนย์

ดูทั้งหมด

บทความสุขภาพ

ดูทั้งหมด